VDO วิชาการคิดและการตัดสินใจ (GSCI1101) Thinking and Decision Making
ผศ.ดร.วรเชษฐ สมมะนี
- ประพจน์และการให้เหตุผล

จำนวนผู้เข้าชม 000 ครั้ง
อาจารย์ ดร.ปิยะชาติ เวียงนาค
- การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร

จำนวนผู้เข้าชม 000 ครั้ง
ผศ.ดร.วรเชษฐ สมมะนี
- การให้เหตุผลเชิงอุปนัยและนิรนัย

จำนวนผู้เข้าชม 000 ครั้ง
อาจารย์วัชรงค์ วงศนุรักษ์
- ทฤษฎีการตัดสินใจ (1)

จำนวนผู้เข้าชม 000 ครั้ง
อาจารย์จุฑามาส สุขแยง
- การตรวจสอบการให้เหตุผล

จำนวนผู้เข้าชม 000 ครั้ง
อาจารย์วัชรงค์ วงศนุรักษ์
- ทฤษฎีการตัดสินใจ (2)

จำนวนผู้เข้าชม 000 ครั้ง
อาจารย์จุฑามาส สุขแยง
- การตรวจสอบการให้เหตุผล
   ด้วยแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์

จำนวนผู้เข้าชม 000 ครั้ง
อาจารย์วัชรงค์ วงศนุรักษ์
- ทฤษฎีการตัดสินใจ (3)

จำนวนผู้เข้าชม 000 ครั้ง
ผศ.ดร.บูรพา สิงหา
- ร้อยละ

จำนวนผู้เข้าชม 000 ครั้ง
อาจารย์จักรกริช ถ้ำแก้ว
- กำหนดการเชิงเส้น (1)

จำนวนผู้เข้าชม 000 ครั้ง
อาจารย์สุภาพร ฟองจันทร์ตา
- ดอกเบี้ย

จำนวนผู้เข้าชม 000 ครั้ง
อาจารย์จักรกริช ถ้ำแก้ว
- กำหนดการเชิงเส้น (2)

จำนวนผู้เข้าชม 000 ครั้ง
อาจารย์สุภาพร ฟองจันทร์ตา
- การผ่อนชำระหนี้

จำนวนผู้เข้าชม 000 ครั้ง
อาจารย์จักรกริช ถ้ำแก้ว
- กำหนดการเชิงเส้น (3)

จำนวนผู้เข้าชม 000 ครั้ง
อาจารย์ชิดสมัย อุ่นม่อน
- ความหมายและการจำแนก
   ข้อมูลข่าวสาร
- การนำเสนอข้อมูล

จำนวนผู้เข้าชม 000 ครั้ง